Forska!Sverige

Sjukvården måste ta större ansvar för den kliniska forskningen för att vi ska få bättre hälsa

Publicerad: 2012-03-06

Marie Beckman Suurküla Ämnessakkunig, Socialdepartementet

Marie Beckman Suurküla
Ämnessakkunig, Socialdepartementet

Alla vill vi ha eller få tillgång till bästa möjliga hälsa i vårt liv. Bästa möjliga – det innebär modern kunskap som kontinuerligt förbättrar vård och behandling men också vårt synsätt på hälsa. Ny kunskap kommer ur modern forskning, grund – eller klinisk forskning som hand i hand driver fram ny och förbättrad vård. Det krävs intresse och uthållighet hos den som forskar men även hos de stora forskningsfinansiärerna, stat, kommun och landsting. Långsiktiga beslut och tydliga attityder från beslutshavare och ägare är nödvändigt för att stötta forskningen

Det tar tid att läsa och begrunda all den forskning i världen som publiceras i vetenskapliga tidskrifter. Ett exempel är den medicinska diagnosen malignt melanom (hudcancersjukdom) där det publiceras 250 nya sidor forskningstext i vetenskapliga tidskrifter varje dag, hela året om, dvs. 91250 sidor varje år som ska läsas av läkare och forskare. Man måste sålla ut det som kan användas för att ge ny relevant kunskap till vården av dessa patienter. Det är en av mekanismerna till den långa översättningstiden från forskningsresultatet till patienten, translationen av de medicinska forskningsresultaten. En annan är behovet av verifierande studier till nya rön. Man behöver också identifiera andra problem i denna process. Det krävs därför stabila och uthålliga förutsättningar för att kunna ge forskningens resultat snabbare genomslagskraft i vårdens verksamheter.

Sverige har unika möjligheter att utveckla och använda de, av enskilda läkare en gång, framtagna kvalitetsregistren för att uppnå en jämlik och modern vård där forskning och klinik samverkar för att skapa god hälsa hos befolkningen. Fortfarande finns hinder för att detta ska genomsyra den dagliga vården. Det pågår dock intensiva arbeten med att skapa förutsättningar för att registren ska bli den självklara källan till ny kunskap för bättre hälsa.

Sådana insatser ger en framtid där ALLA VINNER!

Signatur-Marie2

Marie Beckman Suurküla MD, PhD

Dela gärna den här sidan: