Forska!Sverige

Den medicinska världen förändrades av HIV och AIDS

Publicerad: 2014-02-04

Det har nu gått över trettio år sedan forskarna på Pasteurinstitutet i Paris 1983 upptäckte det nya humana retroviruset HIV, efter några års intensiv och framgångsrik forskning i samarbete med forskare på National Cancer Institute i Bethesda.

Staffan Hildebrand, regissör, tillsammans med 27 års dokumentation för FACE of AIDS-projektet

Staffan Hildebrand, regissör, tillsammans med 27 års dokumentation för FACE of AIDS-projektet

Historiker påtalar ofta att det krävs trettio års utveckling innan man kan blicka tillbaks, analysera, reflektera och dra lärdomar av ett modernt historiskt skeende. Denna tidsperiod har nu alltså passerats. Kampen mot HIV och AIDS, som startade i början av 80-talet, har på många sätt förändrat världen och opinionsbildning kring medicinsk forskning. Det mest unika med denna kamp, var den starka allians som redan från början växte fram mellan engagerade forskare, läkare, och beslutsfattare inom folkhälsa samt aidsaktivisterna.

Aidsaktivisterna, som ju ofta själva drabbats av HIV och AIDS, var de första militanta patientgrupper i den moderna medicinhistorien som började ställa krav på snabbt ökade forskningsanslag. De var unga, arga och medvetna. De drog lärdomar från Medborgarrättsrörelsen, Vietnamprotesterna och Gay Liberation-rörelsen i USA. De levde med en sjukdom där en diagnos var lika med en dödsdom. Det fanns vid denna tid ännu inga fungerande mediciner. Därför ville de påverka forskarna och läkarna, så de omgående skulle kräva ökade anslag till forskningen. Påverkade av aidsaktivisternas spirande rörelse, anslöt sig många forskare och läkare. En global aidsrörelse växte fram ur dessa led. Kändisar, kulturpersonligheter, företagsledare och opinionsbildare anslöt sig till rörelsen. USA bildade skola, men denna rörelse spreds sedan till alla länder som drabbats av HIV och AIDS, inklusive Sverige med Aidsdelegationen, Noaks Ark och HIV-Sverige, som viktiga exempel.  Aidsrörelsen lyckades med mycket stor framgång placera kampen mot HIV och AIDS högt upp på den politiska agendan, både i de drabbade länderna och på den globala arenan.

Nästa stora genombrott för aidsforskarna var när bromsmedicinerna kom, efter flera års experimenterande. De publicerades första gången vid den Internationella aidskonferensen i Vancouver 1996. Plötsligt var inte en hivdiagnos längre lika med en dödsdom. Patienterna kunde gå tillbaks till ett normalt liv. Men det fanns en viktig hake. Dessa dyra mediciner, som kostar ca 12.000 USD per år och patient, kom de första åren bara  patienter i de rika länderna till del. Men 75% av alla som var drabbade av HIV och AIDS i världen levde i länderna söder om Sahara. Där var den årliga budgeten för en patient kanske tio USD. Därför mobiliserades den globala aidsrörelsen en andra gång, med forskarna, läkarna och aktivisterna åter i centrum.

Det stora genombrottet kom vid den internationella aidskonferensen i Durban år 2000. Då enades det globala samhället om att sänka priset för en patient och år till 600 USD, och framgången har fortsatt, nu är summan nere i 200 USD per år för HIV positiva i utvecklingsländerna. Samtidigt har satsningen på att distribuera bromsmedicinerna ökat radikalt. År 2000 satsades globalt totalt 200 miljoner USD i kampen mot HIV och AIDS. Förra året var summan uppe i 15 miljarder USD. Det är en unik utveckling, inte jämförbart med någon annan sjukdom. Idag får 9 miljoner människor som lever med HIV tillgång till bromsmediciner och kan leva ett normalt liv. Det är dock viktigt att HIV och AIDS får vara kvar på agendan, eftersom fortfarande 1.7 miljoner människor, de flesta i åldern 15-25, fortfarande smittas av HIV varje år.

Som filmare för FACE of AIDS projektet har det varit ett stort privilegium för mig personligen att i nära samarbete med Karolinska Institutet under 27 år, kontinuerligt få dokumentera hur forskarna, aktivisterna, och andra i den globala AIDS rörelsen lyckats hålla upp kampen mot HIV och AIDS på den globala agendan. Det har också varit ett stort privilegium att få följa aidsforskarna på Karolinska Institutet som ända från början tillhört aidsrörelsens spjutspets.

Staffan-Hildebrand

Staffan Hildebrand

Dela gärna den här sidan: