Forska!Sverige

Forskning behövs för att möta utmaningarna

Publicerad: 2012-01-26

Carl-Johan Sundberg Styrelseordförande för Forska!Sverige, docent, fysiologi, chef för enheten för BioEntreprenörskap, Karolinska Institutet, grundare av EuroScience Open Forum & vice-president EuroScience.

Carl-Johan Sundberg Styrelseordförande för Forska!Sverige, docent, fysiologi, chef för enheten för BioEntreprenörskap, Karolinska Institutet, grundare av EuroScience Open Forum & vice-president EuroScience.

I hela världen sker stora förändringar vad gäller olika sjukdomars utbredning. Inte minst ökar förekomsten kraftigt av icke-smittsamma och kroniska sjukdomar såsom hjärt- och kärlsjukdom, cancer, diabetes, kronisk lungsjukdom och hjärnans sjukdomar. Detta beror bland annat på åldrande befolkningar och ändrad livsstil till följd av ekonomisk tillväxt. I fattiga länder och regioner drabbas många dessutom av svåra, ofta dödliga infektionssjukdomar. Antibiotikaresistenta bakterier utgör ett snabbt ökande problem världen över.

För att bemöta alla dessa utmaningar behövs forskning.

Prevention: Ur samhällelig, och för den delen individuell, synvinkel är det bättre att förebygga än tvingas att behandla sjukdom. Det kan gälla myggnät mot malariamyggan, vaccination mot olika smittsamma sjukdomar, minskat onödigt användande antibiotika, rökavvänjning för att förebygga cancer och kronisk lungsjukdom eller ökad fysisk aktivitet för att minska risken för hjärt- och kärlsjukdom och diabetes.

För att omsätta vetskapen om preventionens betydelse i praxis behövs mer forskning om de metoder som fungerar bäst för olika människor. Svensk forskning har under lång tid bidragit till att öka förståelsen för de ärftliga faktorer som bidrar till att effekten av läkemedel och livsstilsförändringar skiljer sig mycket åt mellan olika personer. Möjligheterna till genombrott vad gäller ”skräddarsydd” prevention har ökat markant genom kartläggningen av den mänskliga arvsmassan.

Diagnostik & behandling: Har man drabbats av sjukdom är ändamålsenlig diagnostik och behandling naturligtvis centrala för att kunna lindra och i bästa fall kunna bota. Idag saknas validerade diagnostiska metoder för många sjukdomar. Detta beror dels på att vår förståelse av många sjukdomar är bristfällig, dels på att kostnaderna för att utveckla nya diagnosmetoder är höga och att ersättningen är låg i sjukvårdssystemen. Dessutom kan mer specifik diagnostik bidra till en mer individanpassad vård vilket skulle förbättra behandlingsresultaten och minska förekomsten av biverkningar.

Rehabilitering: För att få tillbaka människor i god funktion och förhoppningsvis i arbete är tillgång till professionell rehabilitering oundgänglig. Sverige var fram till för något decennium sedan världsledande inom rehabiliteringsforskning. Så är inte längre fallet till stor del på grund av neddragningar inom rehabiliteringssjukvården.

Det går inte att chansa och gissa eller köra på i gamla hjulspår när det gäller så viktiga frågor som prevention, diagnostik, behandling och rehabilitering av sjukdom. För att pröva och utvärdera olika metoder krävs medel för forskning av olika slag samt samverkan mellan forskare, kliniker, myndigheter och företag. Endast så kan vi räkna med att för fler människor kunna förbättra hälsa, livskvalitet och funktionsförmåga.

Sverige har många unika förutsättningar för att lyckas ånyo bli ledande inom medicinsk forskning och dess nyttiggörande. Exempel är en mycket hög andel forskarutbildade inom det medicinska området, personnummer, olika kvalitetsregister och en befolkning som är mycket positiv till medicinsk forskning.

Dock är incitamenten för forskning eller nyttiggörande av forskningsresultat inte tillräckligt bra för personal inom sjukvården. Det är därför viktigt att landstingen och de sjukvårdsansvariga statliga myndigheterna blir mer aktiva. Sjukvården måste åta sig den sin oundgängliga roll som en central innovationsaktör. Detta kan ske med en ökad öppenhet gentemot och intresse för forskning – även inom teknisk och samhällsvetenskaplig fakultet vad gäller nya metoder och management.

Det är min starka uppfattning att vi bör stärka den medicinska forskningen och skapa incitament för att få en vård som aktivt tar in ny kunskap. Först då har vi en chans att möta de stora utmaningarna.

 

Signatur-Carl-Johan-Sundberg1-230x61

Dela gärna den här sidan: