Forska!Sverige

Vi måste tänka långsiktigt!

Publicerad: 2013-06-18

Lars Isaksson Ordförande Stiftelsestyrelsen Högskolan i Jönköping

Lars Isaksson
Ordförande
Stiftelsestyrelsen Högskolan i Jönköping

Sverige ska rustas för framtiden. Vi kan inte vila på gamla lagrar. Vi måste tänka framåt, leva i en ständig förbättringsprocess. Därför måste vi utforma ett helhetstänkande kring utbildning, forskning och innovation. Det ger oss redskap att hantera vår tids stora samhällsutmaningar. Utbildning, forskning och innovationer hjälper oss att bygga det hållbara samhället, ekologiskt, socialt och ekonomiskt.

Genom en ökad satsning på utbildning, forskning och innovation stärks svenskt näringsliv och offentlig sektor. Det leder till fler företag och nya gröna jobb. Vår välfärd bygger på att akademin, näringslivet och den offentliga sektorn i samverkan förmår omvandla ny kunskap och nya idéer till innovationer som är till gagn för hela samhället. Det är avgörande om Sverige ska behålla och stärka sin konkurrenskraft. Sverige är ett starkt exportberoende land. Vi behöver därför mer av samarbete och gemensamma prioriteringar av forskningsresurser, utbildningsinsatser samt export- och investeringsfrämjande åtgärder. Vi bör utveckla en samverkansmodell som tar sin utgångspunkt i centrala framtidsutmaningar för vårt samhälle – både inhemska och globala.

Inte minst systemen för hälsa och välfärd står inför stora utmaningar, både i Sverige och internationellt. Befolkningsstrukturen förändras och människor lever längre. Nya behandlingar och bättre information leder till ökad efterfrågan och förväntningar. Systemen måste möta varierande behov hos olika grupper i samhället och verka för inklusion och jämlikhet.  För att möta dessa utmaningar behöver vi öka det internationella kunskapsutbytet i både forskning och utbildning. Samtidigt måste samarbetet mellan akademi, offentliga verksamheter och företag fördjupas regionalt och nationellt för att innovationer och förbättringar ska realiseras.

Vi måste tänka långsiktigt. Det handlar om att ta ut kompassriktningen för tio, femton år framåt i tiden. Då bör vi komma överens om några principiellt viktiga utgångspunkter och förutsättningar som kan ge universitet och högskolor, forskningsråd och forskningsinstitut samt näringsliv och offentlig sektor långsiktiga och hållbara spelregler. Det skulle gynna svensk industri och vår gemensamma välfärd. Därför får det inte finnas någon motsättning mellan grundforskning och tillämpad forskning, mellan fri akademisk forskning och företagsnära forskning eller mellan internationell spets och lokal förankring. Vi måste satsa på både och.

Lars-Isaksson-Signatur

Lars Isaksson

Dela gärna den här sidan: