Forska!Sverige

Rapport från framtiden!

Publicerad: 2013-05-28

Carola Lemne Vd Praktikertjänst Styrgruppsordförande för IVA-projektet “Prövningar för svensk medicin”

Carola Lemne
Vd Praktikertjänst
Styrgrupps-ordförande för IVA-projektet “Prövningar för svensk medicin”

–  Tidsresa till ett life science-Sverige år 2017

Kommer ni ihåg den första ”Tillbaka till framtiden”-filmen? Där Michael J. Fox åkte specialdesignad sportbil fram och tillbaka i tiden för att ställa saker till rätta. Från projektet ”Prövningar för svensk medicin”, som leds av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) med undertecknad som ordförande i styrgruppen, vill jag ta er med till år 2017 för att hitta ett Sverige där villkoren för kliniska studier och prövningar är utmärkta, och där såväl patienter som forskare, vård och företag gynnas av det.

Men först lite bakgrund: Projektet startade hösten 2012 med att tillsammans med alla intressenter inom området kartlägga vilka initiativ som redan pågår, och vad som återstod att göra. Forska!Sverige var  naturligtvis på plats! Ett av uppdragen från de församlade var att ta fram en tydlig målbild kring vad vi egentligen vill åstadkomma – alla vi som pratar om att förbättra villkoren för kliniska studier i Sverige. Målbilden är skriven som en vision, där vi anger vad som finns på plats och fungerar år 2017 (och kan läsas i sin helhet på projektets hemsida).

Varför just 2017? En anledning är att det är tillräckligt nära i tid för att samtliga relevanta aktörer ska känna behovet av att agera skyndsamt för att uppnå målen – utan att det samtidigt är ogörligt nära i tid. Dessutom förutses ett antal studier och utredningar vara avrapporterade till 2016, och en ny FoI-proposition har också kommit.

Så då far vi – hur är villkoren för kliniska studier i Sverige år 2017?

En av de stora förändringarna är att det blivit betydligt enklare processer för företag, forskare och akademi att starta kliniska studier. Landstingen har ensat sina processer, och det finns dedikerad personal i alla regioner/landsting som stöttar både externa och interna intressenter i att få igång studier snabbt och effektivt på alla nivåer inom sjukvården.

Intresserade patienter kan nu hitta de studier som är relevanta just för dem, och forskarna kan finna tillräckliga patientpopulationer över hela landet, tack vare den nya portal som är i drift sedan ett par år. Den har också gjort det lätt för företagen att hitta prövare var de än finns i landet, vilket ökat intresset för studier i Sverige påtagligt. Den nya infrastrukturen har också ökat nyttan av de kvalitetsregister alla pratade så varmt om 2013, men vars potential inte utnyttjades till fullo. Innovativa nya forskningsmetoder baserade på registren har väckt stor uppmärksamhet utanför landets gränser och blivit trendsättande inom många områden.

En av de stora utmaningarna var ju de otillräckliga incitamenten kring kliniska studier, både för forskare, sjukhuschefer, akademi och politiken. Det väckte stor uppmärksamhet när sjukhusdirektören på Sahlgrenska sjukhuset fick avgå hösten 2016 på grund av att han misskött forskningsuppdraget på sjukhuset!  Numera är ju alla överens om att forskning och utveckling är en hörnsten i vårdens uppdrag förutan vilken vi inte kan fortsätta att ge världens bästa vård till svenska patienter, och de som arbetar med forskning tycker både att det är naturligt och att det uppskattas av deras arbetsgivare på ett bra sätt.

Akademin har i allt högre grad släppt gamla föreställningar om att det man en gång kallade ”fri” forskning skulle vara mer akademiskt värd än så kallad ”uppdragsforskning” – i dag känns de begreppen förlegade, när alla tillsammans strävar efter att excellent grundforskning så snabbt som möjligt skall bli excellent vård, och dessutom ge tillväxt i landet.

Den svenska läkemedels- och medicin-tekniska industrin berättar i glödande ordalag för sina internationella kollegor vilket konstruktivt och professionellt samarbetsklimat det är kring studier i Sverige, och det lockar allt fler internationella företag att satsa i Sverige. Detta kommer även patienterna till godo – de får tidigt tillgång till innovativa behandlingar, vilket gör det ändå mer attraktivt att testa nya metoder i Sverige. En god spiral helt enkelt!

Om vem kan vi tacka för detta? Ja, inte skall äran gå till det IVA-projektet som pågick mellan 2012 och 2014, även om det projektet tillförde en del viktiga komponenter i den positiva utveckling vi haft fram till nu. Nej, det var tack vare den samlade vision som utkristalliserades och kom till uttryck i en mängd projekt, initiativ, och satsningar från landsting, stat, företag och akademi. Många goda krafter bidrog enligt principen att ingen kan göra allt; men alla kan göra något.

Och så här i backsspegeln i vår framtidsbil, är det fantastiskt att se vad som gick att åstadkomma när man bara var överens om vart man skulle!

Carolas-signatur

Carola Lemne

Dela gärna den här sidan: