Forska!Sverige

Knowledge is the way forward

Publicerad: 2013-11-22

Peter Friberg Ordförande Svenska Läkaresällskapet

Peter Friberg
Ordförande Svenska Läkaresällskapet

Vi vet att utbildning på alla nivåer är viktigt, från den tidiga skolan till universitetet. Min egen upplevelse av utbildningskraften blev riktigt tydlig under åren som doktorand vid fysiologiska institutionen vid Göteborgs universitet. Den goda och kreativa miljön hos Björn Folkow genomsyrades av internationella kontakter. Många gästforskare kom till institutionen och doktoranderna uppmanades att åka ut och diskutera sina resultat.

Universiteten är en av de viktigaste hörnpelarna i samhället. Vi måste sträva vidare efter att utveckla våra universitetsnätverk för att stimulera utbildning och forskning. Vetenskapligt uppbyggda nätverk skapas inte av sig själva. Det är forskare som utvecklar dem. Det har under senare år blivit allt vanligare att forskare efter avlagd doktorsexamen väljer sin postdoktorsperiod inom samma universitet där avhandlingsarbetet utfördes, eller inom Sverige. Det finns flera skäl till detta, inte minst familjemässiga; det kan vara svårt att få ihop familjepusslet vilket en utlandsvistelse kan innebära. Samtidigt vet vi att personer som disputerar i många andra länder gör sin postdoktorstid utomlands. För dem är det många gånger ett indirekt krav för att ges möjlighet till en fortsatt akademisk karriär.

Jag ser det som väldigt viktigt att stimulera svenska disputerade att i ökad omfattning förlägga sin postdoktorsvistelse utomlands, just för att utveckla och stärka sina egna internationella nätverk. Här måste även universitet och stiftelser hjälpa till. Extra support till familjen kan vara ett sätt. En annan möjlighet kan vara att ge ökad frihet att t ex en två-årsperiod kan uppdelas i flera kortare vistelser. En postdoktorsvistelse utomlands berikar oerhört, inte bara forskningsmässigt utan den ger många upplevelser och erfarenheter i den fortsatta akademiska karriären.

En ytterligare dimension är att ta väl hand om återvändande postdoktorer. Personer som har fått en god forskningsvistelse utomlands bör ges möjlighet till fortsatt verksamhet. Det är min övertygelse att vi, genom att stötta forskare som vill göra sin postdoktorsvistelse utomlands och därigenom skapa sina egna nätverk, bidrar till att stärka svensk forsknings konkurrenskraft.

Peter-Friberg-sign

Peter Friberg

Dela gärna den här sidan: