Forska!Sverige

Forskning och innovation för att möta de globala samhällsutmaningarna

Det globala samhället står inför ett antal utmaningar med exempelvis en åldrande befolkning, spridning av antibiotikaresistenta bakterier och ökade sjukvårdskostnader. Sverige kan, med hjälp av forskning och innovation, bidra till att möta dessa utmaningar.

Globala samhällsutmaningar

Forska!Sveriges faktablad om globala samhällsutmaningar

I Forska!Sveriges faktablad om de globala samhällsutmaningarna hittar du konkreta exempel på hur Sverige med hjälp av forskning och innovation kan vara med och rädda liv och sparar pengar.

Vilka berörs?

 • År 2010 var ca 524 miljoner människor i världen över 65 år. Samma åldersgrupp beräknas år 2050 uppgå till nästan tredubbelt fler, 1,5 miljarder. I takt med att vi blir äldre blir demenssjukdomar allt vanligare. För varje 5 år man lever efter 65 år fördubblas risken att drabbas av demens. [1, 2]
 • År 2012 uppskattades ca 158 000 människor i Sverige lida av demenssjukdom, varav Alzheimers är den vanligaste. Varje år får ca 25 000 individer en demensdiagnos. [3]
 • Antibiotikaresistenta bakterier är en svår utmaning för sjukvården och leder varje år till ca 25 000 dödsfall inom EU. Under år 2013 anmäldes 8 131 fall av en viss typ av antibiotikaresistenta bakterier (ESBL) i Sverige. En ökning med 13 % jämfört med 2012. [4, 5]

Vad kostar det?

 • År 2008 uppskattades Sveriges totala kostnader för sjukdom till 823 miljarder kronor, vilket inkluderade produktivitetsbortfall för sjukfrånvaro och för tidig död samt kostnaden för sjukvård, omsorg och läkemedel. Detta motsvarar nästan en fjärdedel av BNP och hälften av de totala offentliga utgifterna. [6]
 • Sverige spenderar 9,6 % av BNP på hälso- och sjukvård. Denna kostnad har ökat med 50 % under 2000-talet. [7, 8]
 • År 2012 beräknades de totala samhällskostnaderna för demenssjukdomar i Sverige vara ca 63 miljarder kronor. Denna siffra kan väntas öka med en åldrande befolkning. [3]
 • I EU-länderna beräknas kostnaderna för antibiotikaresistens till över 1,5 miljarder euro per år i sjukvårdskostnader och produktionsbortfall. I Sverige beräknades ett fall av MRSA kosta runt 1 miljon kronor, exklusive produktionsbortfall. [4, 9]

 Forskning räddar liv

 • Penicillinet och andra typer av antibiotika har räddat miljontals liv. En tydlig effekt ses i spädbarnsdödligheten som sjönk drastiskt när orsaker som luftvägsinfektioner och akuta infektionssjukdomar kunde botas. Idag är spädbarnsdödligheten i Sverige 0,3 % jämfört med 10 % i början av 1900-talet. [10]

 Forskning sparar pengar

 • Svenska forskare har lyckats lindra Alzheimerpatienters minnesförsämringar genom långtidsbehandling med symptomlindrande läkemedel. Utöver minskat lidande innebär detta samhällsbesparingar. Årskostnaden för demensboende är ca 500 000 kronor och för läkemedelsbehandlingen ca 12 000 kronor. [11]
 • Uppsala Akademiska sjukhus har minskat antalet djupa protesinfektioner med 80 % genom bättre hygienrutiner. Förbättringen innebär omfattande besparingar då en höftledsinfektion i genomsnitt kostar ca 1,2 miljoner kronor per år, inberäknat vårdtider, antibiotika och kostnaden för en ny protes. [12]

 Hopp för framtiden

 • Forskare vid Uppsala universitet har tagit fram ett nytt potentiellt läkemedel för behandling av Alzheimerpatienter i ett tidigt skede i sjukdomsförloppet. Det verkar genom att eliminera skadliga proteinformer i hjärnan. De kliniska prövningarna väntas vara klara år 2016. [13]
 • Intensiv forskning pågår för att utveckla alternativ till dagens antibiotika. Forskare vid Umeå universitet arbetar med att ta fram nya metoder för att bekämpa bakteriernas sjukdomsframkallande förmåga. Detta som kan få stor betydelse för behandling av multiresistenta bakterier. [14]
 • Även på andra ställen pågår viktig forskning för att möta hotet med antibiotikaresistenta bakterier. Vid Uppsala universitet pågår ett stort samarbetsprojekt tillsammans med svenska och europeiska partners för att utveckla nya typer av antibiotika för behandling av bakterieinfektioner. [15]
Dela gärna den här sidan: