Forska!Sverige

Årligt riksdagsseminarium samlade ledande politiker och aktörer inom life science

I maj 2015 överlämnade Forska!Sveriges nätverk ”Agenda för hälsa och välstånd” 14 prioriterade åtgärdsförslag för att förbättra life science-systemet i Sverige till regeringen. Sedan dess har regeringen tagit ett flertal initiativ i linje med de åtgärdsförslagen. Stiftelsens årliga utvärdering av regeringens arbete visar att det går framåt för flera av förslagen. Med utgångspunkt i denna analys diskuterade ledande life science-aktörer och politiker utmaningar och möjligheter för life science vid ett riksdagsseminarium anordnat av Forska!Sverige och Rifo, Sällskapet riksdagsledamöter och forskare.

Ladda ner Forska!Sveriges granskning av regeringens arbete: Agenda för hälsa och välstånd – Statusrapport 2017.

Ladda ner rapporten där åtgärdsförslagen med handlingsplaner finns beskrivna: Agenda för hälsa och välstånd 2017.

Länk till PM.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thomas Strand (S), Rifos ordförande, öppnade seminariet i Förstakammarsalen. Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare Forska!Sverige, inledde med en presentation av status för ”Agenda för hälsa och välstånds” åtgärdsförslag 2017 med reflektioner från life science-aktörer. Finn Bengtsson (M) höll efterföljande paneldiskussion med bland annat politiker från regering och opposition. Life science-aktörerna och politikerna diskuterade följande frågor:

 

Ger regeringens arbete med att verkställa forskningspropositionen tillräckliga förutsättningar för excellent medicinsk forskning, utbildning och innovation?

 

”Arbetsvillkor och framförallt doktoranders arbetsvillkor måste verkligen lyftas fram. Att vara doktorand och vilja göra karriär inom akademin är en extremt utsatt situation, idag saknar vi bra anställningsförfarande.”

– Linda Snecker, riksdagsledamot (V)

 

 

 

”Öka basanslaget ytterligare för att ge möjlighet att bygga en tjänstestruktur som stödjer forsknings- och utbildningsverksamhet, och som är långsiktigt hållbar.”

– Anna Karlsson-Bengtsson, vice dekan Göteborgs universitet

 

 

 

 

Hur kan vi dra mer nytta av forskning och innovation i vården?

 

”Sverige ligger i framkant med att erbjuda avancerad diagnostik med det finns fortfarande låsningar i svensk hälso- och sjukvård som kan lösas genom lokalt samarbete, mellan klinisk verksamhet och forskning. För att nå dit anser jag att det behövs en statlig innovationsfond som stöttar sjukvården och sänker kostnadsriskerna.”

–Anders Lönnberg, regeringens life science-samordnare (S)

 

 

”Det behövs karriärvägar inom det kliniska arbetet för att få en jämlik vård över landet och skapa utrymme för utbildning och forskning i vården.”

– Ann-Marie Wennberg, sjukhusdirektör Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 

 

 

”Delaktiga patienter är en av de viktigaste resurserna för utvecklingen inom vården framöver. Vi ska ta vara på den kompetens som de har, och möjliggöra för patienterna att medverka som aktörer i sin egen vård.”

– Emma Henriksson, riksdagsledamot (KD)

 

 

 

”Det är viktigt med en fond för introduktion av innovativa metoder. Den ska vara ett redskap för vårdgivare att, med statligt stöd för risken, ta till sig ny teknik.”

– Jonas Eriksson, riksdagsledamot (MP)

 

 

 

 

Hälsodata och användning av ny teknik – är vi på rätt väg inom vård och life science?

 

”Det behövs ett tydliggörande av digitaliseringsstrategin i Sverige. Det är av nationellt intresse att ha bra kvalitetsregister, men då krävs tydligare mandat för myndigheternas arbete och en tidsplan som efterföljs.”

– Heidi Stensmyren, ordförande Sverige Läkarförbund

 

 

 

”Det är viktigt att nyttja den kraft vi har med all data i Sverige. Vi behöver möjliggöra bättre förutsättningar för öppna data, delning och bättre samordning för att underlätta för forskningen som bedrivs.”

– Fredrik Christensson, riksdagsledamot (C)

 

 

 

Kommer life science-företagen välja att driva sin verksamhet i Sverige?

 

”De privata forskningsinvesteringarna i Sverige sjunker. Vi måste bli duktigare på att locka hit talang, använda ESS, SciLifeLab och all forskningsinfrastruktur som vi har investerat i. Med en vettig bolagsskatt och expertskatt skulle vi kunna locka hit folk.”

– Betty Malmberg, riksdagsledamot (M)

 

 

 

”Vi behöver få större fokus på kvalitet, uppföljning och värde för patienterna. Med mindre stuprörstänkande kan vi tillsammans utveckla en vård av världsklass, i en miljö som inbjuder till forskning och utveckling inom life science.”

– Ulf Janzon, policy and communications director MSD

 

 

 

”Skatteaspekterna, i R&D-credits eller någon form av avdragsmöjligheter för forskande icke vinstgenererande företag, är en viktig aspekt för om företagen väljer att bedriva sin verksamhet i Sverige. Det kostar väldigt lite totalt sett för statsbudgeten och kan ge oerhörda avkastningar i framtiden.”

– Carl Johan Sundberg, f.d. ordförande Forska!Sverige