Forska!Sverige

Integritetspolicy

Personuppgiftsansvarige

Forska!Sverige är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter. Information om hur du kontaktar oss finns under rubriken om oss/kontakt längst upp på vår webbsida.


Ändamål och rättlig grund

Forska!Sverige behöver samla in och behandla personuppgifter för att kunna fullgöra vårt uppdrag – att informera om och väcka uppmärksamhet kring betydelsen av medicinsk forskning för hälsa och välstånd (allmänintresse). Detta utgör den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter.


Behandling av personuppgifter

Personuppgifter som vi samlar in och använder är i första hand namn och kontaktuppgifter. Ändamålet med behandlingen av dessa personuppgifter är att förse centrala beslutsfattare med faktaunderlag om medicinsk forskning för hälsa och välstånd samt ge andra nyckelaktörer information om Forska!Sveriges verksamhet och aktiviteter som arrangeras inom uppdraget.

I samband med informationsspridning genom våra digitala kommunikationskanaler och vårt kommunikationsmaterial kan andra personuppgifter, t.ex. bilder med namn, samlas in. Du avgör själv om du vill lämna dessa uppgifter till oss för publicering.

Personuppgifterna lagras hos oss så länge du är intresserad av information vi skickar ut.

Vi genomför ingen profilering, dvs. automatisk behandling av dina personuppgifter för att bedöma vissa personliga egenskaper eller för att analysera eller förutsäga dina arbetsprestationer, ekonomiska situation, hälsa, personliga preferenser, intressen, pålitlighet, beteende, vistelseort eller förflyttningar.


Mottagare av personuppgifter

Vi avser inte att överföra personuppgifter till tredjeland utanför EU. Vi har personuppgiftsbiträde (betrodd tredje part) som kan ta del av dina personuppgifter i samband med utförande av sina tjänster inom informationslagring och -spridning. Personuppgiftsbiträdeavtal har skrivits på med dessa för ditt integritetsskydd.


Dina rättigheter

Du som lämnar personuppgifter till oss har rätt till att:

  1. Kostnadsfritt få information och tillgång till dina personuppgifter som behandlas hos oss.
  2. Utan onödigt dröjsmål få felaktiga eller ofullständiga personuppgifter rättade.
  3. Utan onödigt dröjsmål få dina personuppgifter raderade.
  4. Begära begränsning av behandling.
  5. Få dina personuppgifter flyttade till en annan personuppgiftsansvarig.
  6. När som helst göra invändningar mot behandling om vi inte kan visa berättigade skäl för att behandla personuppgifterna.
  7. Inte bli föremål för ett beslut som enbart grundas på automatiserad behandling, inbegripet profilering, med undantag för avtal, uttryckligt samtycke eller annan bestämmelse i nationell rätt.

Du har även rätt att lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten om du anser att dina personuppgifter inte behandlas enligt ovan.

Skicka en skriftligt undertecknad begäran till vår adress för att begära ut, ändra eller radera dina personuppgifter.

När du tar del av denna information, samtycker du till behandling av personuppgifter om dig enligt ovan.

Dela gärna den här sidan: