Forska!Sverige

Värdet av forskning inom astma och allergi

Allergisjukdomar beror på att immunförsvaret överreagerar när det kommer i kontakt med ämnen som egentligen inte är farliga för kroppen. De allergiska sjukdomarna delas in i olika grupper och innefattar bland annat astma, allergisk snuva, födoämnesallergi och eksem.

Astma och allergi

Forska!Sveriges faktablad om astma och allergi

I Forska!Sveriges faktablad om astma och allergi hittar du konkreta exempel på hur forskning inom området förbättrar liv och sparar pengar.

Vilka berörs?

 • Omkring 40 % av Sveriges befolkning har någon form av allergisk sjukdom. Det är den vanligaste kroniska sjukdomen bland barn och ungdomar i Sverige. Var tionde svensk har astma. [1]
 • Det har skett en stor ökning av astma och allergi. Mellan 2003 och 2011 ökade andelen 4-åringar med astmadiagnos i Sverige med över 50 %. I världen beräknas antalet som har astma öka från dagens 300 miljoner till 400 miljoner fram till år 2025. [2, 3]
 • Allergisjukdomar utgör ofta en dold funktionsnedsättning, men kan leda till stora inskränkningar i vardagen och en kraftigt försämrad livskvalitet för den berörda och dess familj. Många upplever oro, ångest och utanförskap, samt oförståelse från omgivningen. Personer med svår allergi riskerar dessutom att drabbas av en livshotande allergisk chock. [4, 5]

Vad kostar det?

Allergier debuterar ofta tidigt i livet och kan leda till livslånga besvär för berörda och deras familjer. Förutom kroniska besvär, leder allergisjukdomar också till stora kostnader för individen och för samhället.

 • År 2005 uppskattades de totala samhällskostnaderna för astma till över 7 miljarder kronor per år i Sverige. [6]
 • De totala samhällskostnaderna för allergisk snuva, inklusive nedsatt produktivitet på arbetet, beräknades år 2014 uppgå till 12 miljarder kronor per år i Sverige. [7]
 • Ett hem med minst en mjölk-, vete- eller äggallergiker har ökade kostnader på
  72 000 kronor per år jämfört med ett hushåll utan matallergi. [8]

Forskning förbättrar liv

 • Tack vare forskning kan idag själva orsaken till många allergier behandlas genom immunterapi (allergivaccination). Målet är att personen ska utveckla tolerans för det den är allergisk mot. En lyckad behandling förbättrar livskvaliteten avsevärt då de allergiska besvären och behovet av mediciner minskar, eller försvinner helt. Även risken att drabbas av svåra, livshotande reaktioner minskar. [9]
 • Genom forskning har det skett en fantastisk utveckling av behandlingen av barnastma. Under perioden 1985-2000 minskade antalet sjukhusdagar på grund av astma bland barn och ungdomar med mer än 90 % tack vare nya effektiva behandlingar. [10]

Forskning sparar pengar

 • Lovande forskning pågår för att utveckla en ny typ av allergivaccination där injektioner ges direkt i en lymfkörtel istället för under huden. Den nya behandlingen är upp till tio gånger billigare än nuvarande behandling och kräver endast 4 behandlingstillfällen istället för över 50. [11]
 • Genom ett nationellt astmaprogram med insatser inom bland annat tidig diagnos, behandling och forskning, lyckades Finland vända kostnadsutvecklingen för astma. Trots en trefaldig ökning av antalet patienter, så minskade de totala kostnaderna för astma. Kostnaden per patient minskade med 72 %. [12]

Hopp för framtiden

 • En stor utmaning i behandlingen av astma är att sjukdomen skiljer sig mycket mellan olika individer. I ett samarbetsprojekt mellan svenska universitet och företag vill forskarna med hjälp av biobanksprover utveckla nya diagnostiska astmatest. Målet är att med ett enkelt prov kunna avgöra vilken behandling som kommer fungera bäst för respektive patient. En sådan ny metod är att mäta små partiklar i utandningsluften. [13, 14]
 • Allergisjukdomar startar ofta med eksem och födoämnesallergi som i sin tur följs av astma och ytterligare allergier. I ett nordiskt samarbete försöker forskare på ett enkelt och billigt sätt stoppa förloppet genom att behandla spädbarn med oljebad och mjukgörande kräm, samt tidigt introducera vissa livsmedel. Målet är att helt förhindra att barn utvecklar eksem och allergier. [15]
 • Vid Linköpings universitet pågår forskning som undersöker tarmflorans betydelse för utvecklingen av allergi. Genom att studera bakteriefloran hos spädbarn, tillsammans med mammans immunförsvar och mikrobiella exponering under graviditeten hoppas forskarna få ny kunskap om allergins uppkomst, samt hitta nya sätt att förebygga sjukdomen på. [16]

Mars 2017

Dela gärna den här sidan: