Forska!Sverige

Publikationer

Forska!Sverige beskriver läget för medicinsk forskning, företagande mm i årliga rapporter, bidrar med åtgärdsförslag för att skapa bättre förutsättningar i Sverige, samt publicerar opinionsundersökningar, faktablad och filmer. Här kan du ta del av vårt samlade material.

Faktablad och filmer

Forska!Sverige producerar faktablad och filmer som lyfter fram de stora värdet med medicinsk forskning.

 

 

 

 

 

 

Lägesrapporter

Varje år publicerar Forska!Sverige en sammanställning av läget inom medicinsk forskning och innovation i Sverige och i andra länder. Vi presenterar statistik som belyser trender och utveckling inom området.

 

 

 

 

 

Agenda för hälsa och välstånd

Inom samarbetsprojektet ”Agenda för hälsa och välstånd” publicerar vi rapporter och lägesbeskrivningar.

 

 

 

 

 

 

Opinionsundersökningar

Forska!Sverige genomför opinionsundersökningar för att undersöka allmänhetens inställning till medicinsk forskning och hälso- och sjukvård.

 

 

 

Politiska inspel

Forska!Sverige arbetar för att regeringen ska utforma en bred och långsiktig strategi för life science i Sverige. Vi tar fram åtgärdsförslag, gör inspel till propositioner och mycket mer.

 

 

 

 

 

Värdet av forskning

I rapporten beskrivs kostnader av ohälsa och värdet av medicinsk forskning och utveckling i Sverige i form av hälsovinster, produktionsvinster, arbetstillfällen, exportintäkter, skatteintäkter samt företagsinvesteringar i forskning och utveckling.

 

 

 

 

Intervjuserie: I samtal med

I intervjuserien ”I samtal med” träffar Forska!Sverige några av de politiker och aktörer som arbetar för att Sverige ska ligga i framkant gällande forskning, utveckling och vård.

 

 

 

 

 

Jubileumsskrift 

I jubileumsskriften tar du på ett lättöverskådligt sätt del av vårt arbete under de senaste 10 +1 åren, och inte minst resultaten det gett.

 

 

 

 

 

 

Kortfilm: Precisionshälsa – vägen framåt!

Med denna kortfilm vill vi visa på möjligheterna med precisionshälsa. Följ med oss på en resa genom Sverige där vi ger 10 exempel på pågående projekt vid svenska universitet och universitetssjukhus!

Dela gärna den här sidan: