Forska!Sverige

Värdet av cancerforskning

Cancer är inte en sjukdom, utan många. Det är ett samlingsnamn för cirka 200 olika sjukdomar som delas in i olika undergrupper beroende på var i kroppen den uppstår. De vanligaste cancerformerna i Sverige är prostata- och bröstcancer.

Cancer

Forska!Sveriges faktablad om cancer

I Forska!Sveriges faktablad om cancer hittar du konkreta exempel på hur forskning inom cancerområdet räddar liv och sparar pengar.

Vilka berörs?

 • Under de senaste decennierna har antalet cancerfall ökat. Varje år drabbas över 60 000 människor i Sverige av cancer. Den cancerform som ökar mest är hudcancer. [1]
 • Cancer är den vanligaste dödsorsaken i Sverige bland människor under 80 år. År 2016 avled drygt 23 000 personer i cancer, vilket motsvarar över 60 dödsfall varje dag. [2]
 • Minst en av tre kommer någon gång under sin livstid få en cancerdiagnos och över tre av tio cancerdiagnoser drabbar barn eller personer i arbetsför ålder. [3]
 • Cancer är en av de vanligaste dödsorsakerna bland barn i åldrarna 1-14 år. [4]

Vad kostar det?

 • De direkta och indirekta kostnaderna för cancer uppskattades till 36 miljarder kronor år 2013 i Sverige. Den största delen bestod av produktionsbortfall som uppstår till följd av sjukskrivning eller förtida död. Sjukvårdskostnaderna för cancer utgjorde omkring 7 % av den totala budgeten för botande och rehabiliterande vård. [5]
 • År 2040 beräknas dubbelt så många personer i Sverige leva med en cancerdiagnos jämfört med idag, vilket uppskattas öka samhällskostnaderna till runt 70 miljarder kronor. [3]

Forskning räddar liv

 • Forskning har lett till förbättrad diagnostik och behandling vilket minskat dödligheten i cancer successivt. Överlevnaden har mer än fördubblats de senaste 60 åren och sannolikheten att överleva tio år efter cancerdiagnos är idag över 65 %. [3]
 • Det har skett en dramatisk förbättring av överlevnaden bland barn som drabbas av cancer. Idag överlever minst fyra av fem barn som insjuknar, vilket kan jämföras med ett av fem barn på 50-talet. Detta är resultatet av intensiv medicinsk forskning inom såväl diagnostik som behandling. [4]
 • Införande av screening för tidig upptäckt av tarmcancer uppskattas rädda 300 liv i Sverige årligen. [6]

Forskning sparar pengar

 • En pågående nationell studie för screening av tarmcancer med 33 sjukhus i 18 landsting undersöker vilken metod som bäst förebygger och hittar tarmcancer i ett tidigt skede. Genom en tidig upptäckt av tarmcancer beräknas samhället kunna spara runt 400 000 kronor per patient, vilket är nästan 90 % av kostnaden vid sen upptäckt. [7, 8]
 • Minst en tredjedel av alla cancerfall orsakas av yttre faktorer som kan förebyggas genom prevention. Därför krävs nya forskningsbaserade metoder för att ändra beteenden, såsom rökavvänjningsprogram. Utöver prevention är behovet av fortsatt forskning för effektivare behandlingar stort, något som dessutom resulterar i stora besparingar för samhället. [3]

Hopp för framtiden

 • Forskare vid Umeå universitet har nyligen lyckats lösa en 50-årig gåta och kartlägga hur viruset EBV kan framkalla cancer. Resultaten inger hopp om nya behandlingsmetoder mot EBV-associerad cancer. [9]
 • Forskare vid Uppsala universitet har visat hur aktivering av kroppens egna försvar kan vara en möjlighet vid behandling av hudcancer, en vanlig orsak till dödsfall i cancer bland unga vuxna. [10]
 • Forskare vid Göteborgs universitet kan genom ett enkelt blodprov analysera hur patienter svarar på sin cancerbehandling och därigenom förbättra möjligheten till individanpassad behandling. Målet är ökad överlevnad bland personer med bröstcancer och vissa andra cancerformer. [11]

[1] Socialstyrelsen (2017) Statistik om nyupptäckta cancerfall
[2] Socialstyrelsen (2017) Statistik om dödsorsaker 2016
[3] Cancerfonden (2017) Cancerfondsrapporten 2017
[4] Barncancerfonden (2017) Barncancerrapporten 2017
[5] Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi (2016) Kostnader för cancer i Sverige idag och år 2040
[6] Regeringskansliet och Sveriges Kommuner och Landsting (2017) Överenskommelse – Kortare väntetider i cancervården 2018
[7]Regionala Cancercentrum (2017) https://www.cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/prevention-och-tidig-upptackt/studie-tarmcancerscreening/
[8] Landstinget Östergötland (2013) Svensk studie avseende screening av tarmcancer – erbjudande om deltagande
[9] Gnanasundram et al., Nature Communications 2017;8(1)
[10] Schiza et al., Journal of Translational Medicine 2017;15(79)
[11] Ståhlberg et al., Nature protocols 2017;12(4)

Dela gärna den här sidan: