Forska!Sverige

Hedersutmärkelse 2021

En av Forska!Sveriges hedersutmärkelser tilldelas Riksföreningen för anestesi och intensivvård (AnIva) som representanter för alla Sveriges sjuksköterskor på IVA som stått mitt i stormens öga under covid-19-pandemin, och varje dag tillsammans med läkare och andra vårdprofessioner tagit hand om de svårast sjuka i Sverige.

Världshälsoorganisationen, WHO, hade utsett år 2020 till sjuksköterskans år med motiveringen att sjuksköterskans arbete är avgörande för såväl hälsofrämjande åtgärder som vård. Det blev verkligen sjuksköterskans år, men kanske inte på det sätt som WHO tänkt sig, och det fanns inget utrymme att fira den viktiga roll som sjuksköterskor världen över har i hälso- och sjukvården.

I början av år 2020 drabbades världen av den allvarligaste pandemi vi haft på ett sekel: vård- och intensivvårdsavdelningar fylldes till bristningsgränsen. Intensivvårdssköterskorna har stått mitt i stormens öga och har under hela pandemin varit avgörande för att vi ska kunna ge den vård och omsorg som de svårast sjukaste patienterna har krävt.

–  Med denna hedersutmärkelse vill vi uppmärksamma intensivvårdssjuksköterskorna som varit helt avgörande för att hantera den akuta situation som uppstod i vården under pandemin. De har tagit ett oerhört ansvar och gjort insatser långt över det förväntade för att rädda liv. Det har varit stora uppoffringar, långa pass, hårt arbete och många svåra situationer. Med denna hedersutmärkelse till AnIva hoppas vi i Forska!Sverige att alla i Sverige är med i firandet av vår hedersutmärkelse till sjuksköterskorna, säger Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare Forska!Sverige.

–  Riksföreningen för anestesi och intensivvård vill tacka Forska!Sverige för hedersutmärkelsen. Vi är mycket hedrade över att ni uppmärksammar föreningen och AnIvas medlemmar. Anestesi- och intensivvårdssjuksköterskor har varit viktiga för vården av svårt sjuka patienter under pandemin och när nu vården som behövt skjutas upp ska genomföras har våra kompetenser en stor betydelse. Vi hoppas att Forska!Sveriges hedersutmärkelse hjälper till att uppmärksamma anestesi- och intensivvårdssjuksköterskors betydelse för vården av svårt sjuka patienter, säger Ing-Marie Larsson, ordförande Riksföreningen för anestesi och intensivvård.

AnIva är en professionsförening för specialistsjuksköterskor som i huvudsak är verksamma inom anestesi och intensivvård samt närliggande områden. De är en sektion inom Svensk Sjuksköterskeförening och företräder professionens kunskapsområde inom anestesi och intensivvård, med syfte att främja kvalitet och säkerhet, utbildning och livslångt lärande. De arbetar även för att främja forskning och utveckling inom medlemmarnas funktionsområde och samarbetar med andra organisationer nationellt och internationellt i syfte att medverka till hälso- och sjukvårdens utveckling.

AnIva har som professionsförening tagit fram riktlinjer för ansvarsbeskrivningar för specialistsjuksköterskor inom intensiv och anestesivård i samband med pandemin. Föreningen har även gett stöd till kollegor inom områden som vetenskap, utbildning och etik samt medverkat i olika nationella expertråd under pandemin.

Relaterat material

Dela gärna den här sidan: