Forska!Sverige

Debatt: ”Nu marscherar vi mot faktaresistens och falska nyheter”

Publicerad: 2017-04-25

Faktabaserad kunskap måste ligga till grund för utvecklingen av vårt samhälle. Det skriver Anna Nilsson Vindefjärd tillsammans med företrädare för vetenskapliga organisationer, företag, universitet med fler på SVT opinion.

I dag går hundratusentals människor i mer än 500 städer runt om i världen ut på gatorna för att visa sitt stöd för vetenskapen.

I Sverige hålls manifestationen – March for Science – i Stockholm, Göteborg, Uppsala, Umeå och Luleå.

Vi, som företräder forskning, civilsamhället, företag och medier, gör det i förhoppning om att March for Science blir ett viktigt steg för att stärka användningen av forskningsbaserad kunskap i alla delar av samhället.

Vi är bekymrade över växande faktaresistens, utbredningen av falska nyheter och spridningen av så kallade alternativa fakta.

Vi oroas av att känslor alltför mycket styr debatter på politiska arenor och i media; av att åsikter och fakta blandas ihop och ges lika tyngd i det offentliga samtalet. Det gör att polariseringen i samhället riskerar att öka och att beslut tas på felaktiga grunder.

Faktaresistens är inget nytt. Det är mänskligt att känna motstånd mot sådant som talar emot den egna uppfattningen. Vi kan alla bli faktaresistenta i frågor som vi är engagerade i.

Människor baserar ofta beslut på känsla, och bekräftar dem sedan genom utvalda fakta. Ändå – eller just därför – har vi ett ansvar att se till att faktabaserad kunskap ligger till grund för utvecklingen av vårt samhälle.

Därför vill vi att:

  • Ett vetenskapligt angreppssätt blir en starkare del av allmänbildningen
    Sverige behöver en öppen, inkluderande och tillgänglig vetenskap. Fler perspektiv behöver synliggöras och fler frågor måste ställas. För att det ska bli möjligt vill vi att kritiskt tänkande, källkritik och grundläggande kunskap om vad vetenskap är och hur den går till, ges större utrymme i skolan.
  • Politiker och beslutsfattare i högre grad får tillgång till och använder sig av evidensbaserad kunskap
    För att samhället ska få användning av forskningens framsteg och kunna lösa de globala utmaningarna behöver politiker och andra beslutsfattare i högre grad se värdet av vetenskap och basera beslut på evidensbaserad kunskap.
  • Forskare stärker kommunikationen med övriga samhället
    Forskare behöver kommunicera och samarbeta med samhället i stort. Det behövs mer av öppen dialog mellan forskare och medborgare, där forskares insikter möter idéer, synpunkter och frågor från olika samhällsaktörer.

Forskare måste därför stärka kommunikationen och berätta om sina resultat på ett sätt som alla kan förstå. Massmedier har också en viktig uppgift, som förmedlare, granskare och tydliggörare av vad som vilar på fakta och vad som bara är åsikter.

Vi som stödjer den svenska manifestationen för vetenskap kommer alla att bidra genom att arbeta för de tre punkterna ovan. Vi uppmanar samtidigt fler att sluta upp i det arbetet.

Vetenskapen ger oss ny kunskap. Genom vetenskap främjas hållbar utveckling, innovation, kritiskt tänkande, förståelse för samhället och vår omvärld.

Vi måste alla våga utmana oss själva och det vi tror att vi vet. Det sker när ny kunskap utvecklas och diskuteras på saklig grund. Det kännetecknar det demokratiska samhälle som vi vill värna och vara en aktiv del av.

Marschen för vetenskapen har bara börjat!

Läs artikeln på SVT opinion.

—————————————————————

Mikael Dahlgren, forskningsdirektör ABB

Heike Erkers, förbundsordförande Akademikerförbundet SSR

Karin Meyer, vd Apotekarsocieteten

Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare Cancerfonden

Stefan Bengtsson, rektor och vd Chalmers

Maria Graner, generalsekreterare Folkbildningsrådet

Calle Nathanson, vd Folkets Hus och Parker

Cecilia Palm, generalsekreterare Folkuniversitetet

Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare Forska!Sverige

Patrik Hadenius, chefredaktör Forskning & Framsteg

Robert Watt, ordförande föreningen Forskom

Ethel Forsberg, generaldirektör Forte

Christer Sturmark, förlagschef Fri Tanke

Stefan Jutterdal, förbundsordförande Fysioterapeuterna

Annie Mattsson, ordförande Föreningen för kvinnliga forskare i Uppsala

Kajsa Kramming, talesperson nätverket Föräldravrålet

Pam Fredman, rektor Göteborgs universitet

Lars Strannegård, rektor Handelshögskolan i Stockholm

Marie-Hélène Ahnborg, vd Ifous

Björn O. Nilsson, vd Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien

Gustaf Arrhenius, vd Institutet för framtidsstudier

Bo-Erik Pers, vd Jernkontoret

Karin Dahlman-Wright, vik rektor Karolinska Institutet

Sigbritt Karlsson, rektor KTH

Gunilla Herdenberg, riksbibliotekarie Kungliga Biblioteket

Carl-Anders Helander, vd Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien

Göran K. Hansson, ständig sekreterare Kungl. Vetenskapsakademien

Anders Blanck, vd LIF – de forskande läkemedelsföretagen

Johan Sterte, rektor Luleå Tekniska Universitet

Torbjörn von Schantz, rektor Lunds universitet

Johanna Jaara Åstrand, förbundsordförande Lärarförbundet

Åsa Fahlén, förbundsordförande Lärarnas Riksförbund

Anders Fällström, rektor Mittuniversitetet

Per Ericson, vik överintendent Naturhistoriska riksmuseet

Ivar de la Cruz, förbundsordförande Naturvetarna

Thomas Strand, ordförande Rifo, Sällskapet riksdagsledamöter och forskare

Göran Arrius, ordförande Saco

Göran Blomqvist, vd Riksbankens Jubileumsfond

Jens Mattsson, generaldirektör Statens veterinärmedicinska anstalt

Louise Karlberg, centerchef Stockholm Environment Institute

David Samuelsson, generalsekreterare Studieförbunden

Per Eckerdal, biskop Göteborgs stift, Svenska kyrkan

Karin Linder, generalsekreterare Svensk biblioteksförening

Christine Sundberg Carendi, vd Svenska Science Centers

Check Lau, ordförande Sveriges Kärntekniska Sällskap

Caroline Sundberg, ordförande Sveriges förenade studentkårer

Ulrika Lindstrand, förbundsordförande Sveriges Ingenjörer

Helen Dannetun, ordförande Sveriges universitets- och högskoleförbund och rektor Linköpings universitet

Mats Ericson, ordförande Sveriges universitetslärare och forskare

Camilla Svensson, ordförande Sveriges unga akademi

Christian Arnt Jønbech, vd Swedish Pharma Insights

Klas Wåhlberg, vd Teknikföretagen

Vide Richter, ordförande Tekniska högskolans studentkår

Peter Skogh, museidirektör Tekniska museet

Elin Lydahl, vd Tom Tits Experiment

Maria Cosnier, hållbarhetskonsult U & We

Jennie Ekbeck, vd Umeå Biotech Incubator

Hans Adolfsson, rektor Umeå universitet

Mikael Ingemyr, förbundsordförande Unga Forskare

Ulf Melin, generaldirektör Universitets- och högskolerådet

Lisa Månsson, museichef Vasamuseet

Karl Bergman, chef forskning och utveckling Vattenfall

Cissi Billgren Askwall, generalsekreterare Vetenskap & Allmänhet

Peter Olausson, ordförande Vetenskap och Folkbildning

Stefan Örgård, verksamhetsansvarig Internationella Vetenskapsfestivalen i Göteborg

Sven Stafström, generaldirektör Vetenskapsrådet

Dela gärna den här sidan: