Forska!Sverige

Aktuellt

Aktuellt hos Forska!Sverige


Forska!Sverige kommenterar årets Nobelpris i fysik

Forska!Sverige gratulerar årets Nobelpristagare i fysik, Pierre Agostini, Ferenc Krausz och Anne L’Huillier, för deras experimentella metoder som genererar attosekundpulser av ljus för studier av elektrondynamik i materia. Genom årets…

Forska!Sverige kommenterar årets Nobelpris i fysiologi eller medicin

Forska!Sverige gratulerar årets Nobelpristagare i fysiologi eller medicin, Katalin Karikó och Drew Weissman, för deras upptäckter rörande nukleosidbasmodifieringar som möjliggjorde utveckling av effektiva mRNA-vacciner mot covid-19. De belönade upptäckterna blev…

Brist på konsekvensanalys försvagar den medicinska forskningen

DEBATT: Det räcker inte med vällovliga intentioner från politiskt håll. Besluten måste baseras på ordentliga konsekvensanalyser som har ett systemperspektiv. Annars kan det bli oönskade resultat. Det skriver Forska!Sveriges styrelse…

Forska!Sveriges nyhetsbrev för juni

Våren har framför allt ägnats åt arbete kring "Agenda för hälsa och välstånd"s nya rapport med 10 prioriterade åtgärdsförslag för kommande mandatperiod. Rapporten överlämnades till regeringen på ett seminarium den 10 maj. Vi…

Ordförandeskapskonferens om open science

EuroScience, där Forska!Sveriges generalsekreterare är vice ordförande, arrangerade sessionen "Aligning research assessment with open science" på en EU-ordförandekonferens den 16-17 maj i Stockholm. Se inspelningen från konferensen.

Stärk vård och forskning genom tydligare ansvarsfördelning

DEBATT: Inom kort väntas regeringen sjösätta en utredning om statligt huvudmannaskap för sjukvården. Vi har olika uppfattningar om vårdens huvudmannaskap, men är alla oroade över att utredningen riskerar att fördröja det…