Forska!Sverige

”Med nya metoder och ny kunskap kommer vi kunna hitta mitt i prick”

"Psykisk ohälsa har alltid varit ett folkhälsoproblem, men det har blivit allt tydligare i vår tid. Majoriteten av sjukskrivningarna idag handlar om psykisk ohälsa, ett svårdefinierat begrepp som sträcker sig från svåra psykiska sjukdomar som t.ex. schizofreni, till mer eller mindre lätta psykiska besvär såsom nedstämdhet eller stress” berättar Lars Jacobsson, professor emeritus i psykiatri,Umeå universitet.

”Det som komplicerar saken ytterligare är att det inte finns något enkelt sätt, som exempelvis ett blodprov, för att ställa diagnos, utan vi är hänvisade till patientens och anhörigas upplevelser och våra egna iakttagelser som läkare”, förklarar Lars.

Vi vet inte varför vissa drabbas, men det är känt att många psykiska sjukdomstillstånd har en ärftlig komponent. Exakt vilka gener som är inblandade är dock ännu oklart. Sambanden är mycket komplexa där även miljö och livssituation spelar in. ”Olika typer av visualiseringsmetoder för att titta på hjärnans funktion har varit mycket viktiga för att öka förståelsen, men det är fortfarande mycket kvar av pusslet att lägga”, säger Lars.

Få av dagens behandlingsmetoder angriper själva orsaken till problemet. Istället handlar det i stor utsträckning om symtombehandling. Det som hjälper för en patient fungerar inte alltid för en annan och läkemedlen kan ha svåra biverkningar. Med hjälp av nya metoder och kunskap om exempelvis vilka gener som är involverade i sjukdomsutvecklingen, hoppas forskarna bättre kunna hitta mitt i prick med de nya läkemedlen. ”Här tror jag att framtidens forskning kan göra verklig skillnad”, säger Lars.

Lars nämner också utvecklingen av internetförmedlad terapi som en viktig del av framtidens forskning. “Med hjälp av internet kan vi nå nya patientgrupper som annars inte skulle komma i kontakt med psykiatrin och få den hjälp de behöver”.

”Varje familj i landet drabbas förr eller senare av psykisk ohälsa i någon form och det gör att det finns mycket stora mänskliga behov och mycket lidande. Det är tveklöst så att det finns sätt att hjälpa, men det finns också stora kunskapsluckor som vi behöver fylla”, avslutar Lars.

September 2014

Lars berättar om schizofreni-forskning
Dela gärna den här sidan: