Forska!Sverige

Värdet av forskning inom reumatisk sjukdom

Reumatism är ett samlingsnamn för närmare hundra olika sjukdomar. Många av de reumatiska sjukdomarna är inflammatoriska, av vilka den vanligaste är ledgångsreumatism (RA) som uppstår när kroppens eget immunförsvar angriper och bryter ned leder.

Reumatisk sjukdom

Forska!Sveriges faktablad om reumatisk sjukdom

I Forska!Sveriges faktablad om reumatisk sjukdom hittar du konkreta exempel på hur forskning inom området räddar liv och sparar pengar.

Vilka berörs?

 • I Sverige är ca 1 miljon människor drabbade av någon reumatisk sjukdom. [1]
 • 0,5-1 % av Sveriges befolkning lever med RA. Sjukdomen är dubbelt så vanlig bland kvinnor som män och jämfört med normalpopulationen är RA-patienters förväntade livslängd 5 till 10 år kortare. [1]
 • Även unga drabbas av reumatism. Varje år insjuknar mellan 130-230 barn i juvenil idiopatisk artrit. [2]
 • En allvarlig reumatisk sjukdom som oftast drabbar kvinnor är systemisk lupus erythematosus (SLE). I Sverige insjuknar ca 400 personer per år och idag lever 6 000-8 000 människor med SLE. [1]

 Vad kostar det?

 • RA leder till omfattande samhällskostnader genom att de drabbade får nedsatt funktionsförmåga. År 2010 uppgick den totala årliga kostnaden för RA-patienter i Sverige till närmare 6 miljarder kronor. Nästan 60 % av totalkostnaden bestod av indirekta kostnader i form av sjukskrivning och förtidspensionering. [3]
 • År 2007 hade RA-patienter i genomsnitt 87 fler förlorade arbetsdagar än genomsnittsbefolkningen vilket motsvarade en årlig kostnad på 2,3 miljarder kronor. [4]

 Forskning räddar liv

 • Genom forskning och utveckling av bättre och effektivare behandling, har överlevnaden i SLE förbättrats dramatiskt. För 60 år sedan dog mer än hälften av patienterna som insjuknade inom 5 år. Idag är överlevnaden över 90 %. [5, 6]
 • En ovanlig reumatisk sjukdom där kroppens fina blodkärl angrips är granulomatos med polyangit. Före introduktionen av effektiva behandlingar dog 90 % av patienterna inom en 2-årsperiod. Idag är 5-årsöverlevnaden över 80 %. [7, 8]
 • Reumatiker har en markant ökad risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdomar, vilket leder till ökad dödlighet. Forskning har visat att denna risk är lägre hos de RA-patienter som behandlas med, och svarar på, TNF-hämmare. [9]

Forskning sparar pengar

 • Nya biologiska läkemedel har visat sig ha mycket god effekt på bland annat patienter med RA och beräknas ha medfört besparingar om minst 500 miljoner kronor per år i Sverige, detta enbart i minskade sjukskrivningar och förtidspensioner. [10]
 • Ett exempel på detta är TNF-hämmare. Svenska forskare har, tack vare bra dataregister, visat att sjukskrivningstalen bland RA-patienterna sjunker med nästan 30 % redan 6 månader efter behandlingsstart med dessa läkemedel. [11]

Hopp för framtiden

 • Genom att analysera blodprov har forskare vid bland annat Umeå universitet kunnat identifiera biomarkörer som tyder på en ökad risk för RA. Upptäckten är viktig för att i framtiden kunna identifiera sjukdomen tidigt och snabbt sätta in behandling. [12]
 • Genom att kombinera ny genteknik med registerdata, har forskare vid bland annat Karolinska Institutet kunnat identifiera flera undergrupper av RA. Upptäckten är ett viktigt steg för att kunna utveckla individanpassade och effektivare behandlingar. [13]
 • Forskare vid Uppsala universitet har upptäckt att en viss typ av molekyl, interferon-α, är pådrivande vid SLE. Nu har lovande resultat från kliniska försök visat att sjukdomen mildras om denna molekyl blockeras. [14]
Dela gärna den här sidan: